Baldų namai SkrajaPrivatumo politika
2018 | 10 | 05

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojo AB „Skraja“ kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 120057472, adresas Smolensko g. 6, Vilnius, el. paštas info@skraja.lt (toliau – mes) (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų (fizinių asmenų), klientų (juridinių asmenų) atstovų, tiekėjų bei subrangovų atstovų, automobilių stovėjimo aikštelių lankytojų, eParkingo sistemos naudotojų bei Bendrovės tinklapių www.skraja.lt, www.baldunamai.lt ir www.businesscentre.lt (toliau – Tinklapis (-iai)) naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti kaip mes tvarkome Jūsų pateiktus duomenis.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@skraja.lt.

 

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma bet kokioms Bendrovės teikiamoms paslaugoms ir Bendrovės Tinklapiams, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar Tinklapio (-ių) lankytojas naudoja apsilankymui Tinklapyje (-iuose) ar naudojimuisi Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši privatumo politika netaikoma tinklapiuose pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

ESMINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – AB „Skraja“.

Duomenų valdytojo valdomi tinklalapiai – www.skraja.lt, www.baldunamai.lt ir www.businesscentre.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su patalpų nuoma bei pardavimais, taip pat automoblių stovėjimo aišktelių nuoma bei eParkingo sistemos naudojimu.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME ?

Patalpų nuomos/pardavimų, taip pat komunikavimo/bendradarbiavimo su klientais tikslu tvarkomi šie klientų – fizinių asmenų asmens duomenys:

Automobilių stovėjimo aikštelės (ių) nuomos tikslais tvarkomi šie klientų (ne patalpų nuomininkų) asmens duomenys:

Automobilių stovėjimo aikštelės nuomos tikslais tvarkomi šie klientų, kurie naudojasi eParkingo sistema, asmens duomenys:

Patalpų nuomos/pardavimų, taip pat komunikavimo/bendradarbiavimo su klientų atstovais tikslais tvarkomi šie klientų – juridinių asmenų atstovų asmens duomenys:

Komunikavimo/bendradarbiavimo su tiekėjais/subrangovais dėl jų teikiamų paslaugų tikslais tvarkomi šie tiekėjų/subrangovų atstovų asmens duomenys:

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės Tinklapyje (-iuose), automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

Bendrovės bei jos klientų nuosavybės apsaugos tikslais įvažiuojant į automobilių stovėjimo aikštelę ties užkardu vykdomas vaizdo stebėjimas:

 

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

 

 

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

 

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 1 metus ir po to ištrinami negrįžtamai.

eParkingo sistemoje esantys asmens duomenys saugomi 1 metus po šių asmens duomenų pateikimo į šią sistemą.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Rekomenduojame Jums papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

Deja, bet kokios informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, neįmanoma užtikrinti visiško asmens duomenų saugumo, kai Jūs teikiate duomenis Tinklalapyje, todėl tai darydami prisiimate su asmens duomenų perdavimu į Tinklalapį susijusią riziką.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

 

 

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 

 

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@skraja.lt arba tiesiogiai. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Visais atvejais, rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

 

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@skraja.lt arba kreiptis telefonu +37052333423.

Mūsų Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai yra +3702136043.

 

 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą konkrečiame tinklalapyje ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

 

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Tinklalapiuose, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

 

Tinklalapiuose www.skraja.lt, www.baldunamai.lt ir www.businesscentre.lt. naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
CAKEPHP Privalomasis Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki tinklapio lango uždarymo Unikalus identifikatorius
__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmv

__utmz

Našumo slapukas Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_ga Našumo slapukai Identifikuoja unikalius vartotojus. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 2 metai Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_gat Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Apsilankymo metu 10 minučių
_gid Našumo slapukai Slapukas naudojamas vartotojams atskirti. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 24 valandas Vartotojo naršymo įpročius/kelią.
_icl_current_language Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Slapukas naudojamas išsaugoti svetainės naudojamai kalbai. Pirmo apsilankymo metu. 1 metai Kalbos kodas

 

Tinklalapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

Dalintis su draugais

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Detalesnė informacija - mūsų Privatumo politikoje. Jeigu sutinkate, paspauskite “SUTINKU”