Norėdami naudotis elektronine parduotuve www.baldunamai.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), Jūs (toliau – Pirkėjas) privalote susipažinti su šiomis Elektroninės parduotuvės shop.baldunamai.lt sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei įsipareigoti jų laikytis. Pirkėjas, registruodamasis, prisijungdamas bei naudodamasis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis patvirtina, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.

Elektroninės parduotuvės administratorius yra AB „Skraja“, kodas 120057472, buveinės adresas Smolensko g. 6, Vilnius (toliau – Tarpininkas), kuris suteikia prekių pardavėjams galimybę pasinaudojant Tarpininko elektronine parduotuve parduoti savo prekes bei suteikti paslaugas Pirkėjui. Konkretus prekes parduodantis pardavėjas bei jo rekvizitai (toliau – Pardavėjas) nurodomi elektroninėje parduotuvėje pateikiamuose prekių aprašymuose. Šiuose aprašymuose taip pat nurodomos ir Pardavėjo teikiamos paslaugos (Prekių pristatymo, sumontavimo ir pan.)  bei jų sąlygos. Visos teisės ir pareigos, kylančios Pardavėjui pagal šias Taisykles ir/arba prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kyla prekių Pardavėjui, nurodytam prie prekės aprašymo elektroninėje parduotuvėje.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose Taisyklėse nustatomos Pirkėjo, Pardavėjo bei Tarpininko teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Tarpininkas turi teisę bet kada vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, naują Taisyklių redakciją paskelbdamas internete elektroninėje parduotuvėje tokiu pat būdu, kokiu paskelbtos ir šios Taisyklės. Norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turės iš naujo akceptuoti pakeistas Taisykles. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis netenka teisės naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.3.  Tarpininkas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Tarpininkas užfiksuoja, kad Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių ar kitaip pažeidžia teisės aktus, trečiųjų asmenų teisės ir teisėtus interesus.

1.4. Tarpininkas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.5. Tarpininkas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

1.7. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai (sulaukę pilnametystės); nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus (turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą); juridiniai asmenys bei jų įgalioti atstovai.

1.8. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 2. Registravimasis elektroninėje parduotuvėje, prisijungimas prie jos

2.1. Pirkėjas, norėdamas iš Pardavėjo nusipirkti Prekių Tarpininko internetinėje parduotuvėje, privalo prisiregistruoti elektroninėje parduotuvėje pateikdamas registravimosi formoje reikalaujamus rekvizitus bei įvesdamas slaptažodį. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali ir nesiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, tačiau tokiu atveju įsigydamas prekių privalo pateikti elektroninės parduotuvės reikalaujamus rekvizitus. Prie elektroninės parduotuvės Pirkėjas prisijungia naudodamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį (prisijungimo duomenis).

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už registruojantis elektroninėje parduotuvėje pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas turi teisę panaikinti Pirkėjo prisijungimą prie elektroninės parduotuvės jeigu yra  pagrindas manyti, kad Pirkėjo pateikti duomenys yra neteisingi.

2.3. Pasikeitusius elektroninėje parduotuvėje pateiktus duomenis Pirkėjas privalo atnaujinti ne vėliau kaip iki kito apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti elektroninės parduotuvės kitais nei prekių įsigijimo internetu tikslais, nekenkti elektroninei parduotuvei, Tarpininkui, Pardavėjui bei jų klientams, nenaudoti programinės įrangos, galinčios padaryti žalos elektroninei parduotuvei (jos programinei įrangai), Tarpininkui, Pardavėjui ar jų klientams (klientų programinei įrangai) bei neatlikti kitų neteisėtų veiksmų. Jeigu Pirkėjas nesilaiko šių įsipareigojimų, Tarpininkas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje ir/arba neleisti naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis  ir/arba  pareikalauti atlyginti Tarpininko ir/arba Pardavėjo patirtus nuostolius.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja tretiesiems asmenims neatskleisti savo prisijungimo duomenų bei atsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą pasinaudojus Pirkėjo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Kilus įtarimui, jog Pirkėjo prisijungimo duomenys galėjo būti atskleisti tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti elektroninę parduotuvę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Tarpininkas bei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti ir naudoti tik teisėtais tikslais, siekiant suteikti Pirkėjui galimybę pirkti prekes internetu bei vykdyti Pardavėjo partnerių įsipareigojimus pristatant Prekes. Pirkėjas, įsipareigojęs laikytis Taisyklių nuostatų, patvirtina, jog turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje ir sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant suteikti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis bei Tarpininko ir/arba Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas, įsigydamas prekes ir/arba registruodamasis elektroninėje parduotuvėje patvirtina, kad yra susipažinęs su jo, kaip duomenų subjekto, teisėmis:

3.2.1 žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

3.2.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.2.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;

3.2.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Pirkėjui nesutinkant, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, jam nesuteikiama galimybė naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo registravimasis ir prisijungimas elektroninėje parduotuvėje bei prekių įsigijimas susipažinus su Taisyklėmis laikomas sutikimu, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais. Išreiškęs tokį nesutikimą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas gali toliau naudotis elektronine parduotuve.

3.3. Pirkėjui pasirinkus Pardavėjo partnerio siūlomą prekių pristatymo paslaugą, laikoma, jog pasirinkdamas minėtą paslaugą Pirkėjas išreiškė sutikimą, jog prekes pristatančiam Pardavėjo partneriui būtų perduoti Pirkėjo asmens duomenys tam, kad šis galėtų tinkamai suteikti prekių pristatymo paslaugą.

3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie susiję su prekių užsakymų vykdymu. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Tarpininkas, siekdamas sklandaus užsakymų vykdymo, turi teisę skambinti Pirkėjui Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

3.5. Siekiant suteikti Pirkėjui pilnavertes elektroninės parduotuvės paslaugas, Pirkėjo kompiuteryje Tarpininkas įrašo slapukus (cookies). Informacija naudojama Pirkėjo atpažinimui, informacijos apie Pirkėjo į prekių krepšelį įsidėtus pirkinius išsaugojimui, elektroninės parduotuvės lankomumo statistikai nustatyti. Pirkėjas turi teisę ištrinti visus ar dalį Tarpininko įrašytų slapukų bei nesutikti su jų įrašymu pasirenkant atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju kai kurios elektroninės parduotuvės funkcijos Pirkėjui gali tapti neprieinamomis. Pirkėjo registravimasis ir prisijungimas elektroninėje parduotuvėje bei prekių įsigijimas susipažinus su Taisyklėmis laikomas sutikimu, kad jo kompiuteryje būtų įrašomi slapukai.

3.6. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

3.6.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

3.6.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

3.6.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

3.6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3.6.5. tiesioginiais rinkodaros tikslais.

3.7. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

3.8. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.9. Tarpininkas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3.10. Tarpininkas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

3.10.1. tik šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams įgyvendinti;

3.10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.11. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.3.12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

3.12.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

3.12.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

3.13. Tarpininkas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateikia Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (paštu: Smolensko g. 6, Vilnius).

 4. Prekių pirkimas ir atsiskaitymas už jas

4.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos litais su PVM. Suformavus užsakymą elektroninės prekybos sistema į galutinę užsakymo kainą įtrauks ir prekės pristatymo išlaidas bei išlaidas už Pirkėjo pasirinktas kitas Pardavėjo partnerių siūlomas paslaugas.

4.2. Iš esmės pasikeitus aplinkybėms ar esant elektroninės parduotuvės informacinių sistemų klaidai, Pardavėjas po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo turi teisę pakeisti Pirkėjo užsakytų prekių kainą. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties apie tai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pranešdamas Pardavėjui, o Pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą Pirkėjo banko sąskaitą.

4.3. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną išsirinkęs jas elektroninėje parduotuvėje bei patvirtinęs savo užsakymą. Prieš patvirtindamas savo užsakymą Pirkėjas privalo pasitikrinti, ar visi elektroninei parduotuvei pateikti jo asmens duomenys yra teisingi, nurodyti prekių pristatymo adresą, pasirinkti pristatymo bei atsiskaitymo už prekes būdus.

4.4. Už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka į Tarpininko sąskaitą. Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

4.4.1 naudojantis mokėjimo sistemos www.mokėjimai.lt (UAB EVP International) siūlomais atsiskaitymo būdais. Mokant už prekes naudojantis www.mokejimai.lt, Pirkėjui paruošiamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą);

4.4.2. banko pavedimu; pavedimo duomenis Pardavėjas pateikia patvirtindamas Pirkėjo užsakymą elektroninei parduotuvei nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu.  Po pavedimo atlikimo, būtina informuoti Pardavėją.

4.5. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta kai Pirkėjas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gauna Pardavėjo patvirtinimą apie priimtą užsakymą.

4.6. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo ar atsiėmimo terminas pradedamas skaičiuoti tik Pirkėjui visiškai atsiskaičius už užsakytas prekes.

4.7. Pirkėjui neatsiskaičius per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas ir laikoma, jog Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo-pardavimo sutarties.

4.8. Apie Pirkėjo užsakymo priėmimą bei atsiskaitymą už prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu elektroninei parduotuvei.

4.9. Prekių pirkimo-pardavimo dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, Pirkėjui pateiks Pardavėjas, Pardavėjo pasirinktu būdu ir forma.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo pasirinkti jų pristatymo būdą: jeigu Pardavėjas suteikia tokią galimybę, atsiimti prekes Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje, nurodytoje Pirkėjui pateikiant užsakymą, arba pasinaudoti Pardavėjo partnerių teikiama pristatymo paslauga.

5.2.Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

5.3. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jeigu prekes priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas apie tai turi informuoti Pardavėją pateikiant užsakymą įrašydamas pastabą bei nurodyti asmenį, priimsiantį Pirkėjo užsakytas prekes.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja parengti prekes pristatymui per elektroninėje parduotuvėje prekės aprašyme nurodytą prekės pristatymo terminą. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Nuo prekių perdavimo partneriui momento už prekių pristatymą Pirkėjui yra atsakingas partneris, teikiantis prekių pristatymo paslaugą.

5.4.Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 100 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

5.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atsiima prekes pats, užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (per ilgas terminas) nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Neatsiėmus prekių per nurodytą terminą, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis nutraukiama, o Pirkėjo už prekes sumokėta pinigų suma jo prašymu grąžinama Pirkėjui į jo nurodytą banko sąskaitą, išskaičius iš jos Pardavėjo patirtus nuostolius, kurių minimali suma sudaro 1 (vieną) proc. Pirkėjo sumokėtos sumos. Pirkėjas, užsakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje patvirtina, kad šiame Taisyklių punkte nurodytas minimalus Pardavėjo nuostolių dydis yra sąžiningas, teisingas ir protingas.

5.6. Prekes privalo atsiimti pats Pirkėjas arba asmuo, nurodytas pastabose užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo įgaliotam asmeniui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekės būklę bei pasirašyti prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad Pirkėjui perduotos prekės yra tinkamos kokybės, nepažeistos, tinkamai sukomplektuotos. Pastebėjęs, jog prekė turi trūkumų, Pirkėjas privalo pažymėti apie tai prekės priėmimo-perdavimo dokumente bei dalyvaujant prekę pristačiusiam asmeniui surašyti pretenziją Pardavėjui. Pardavėjas neatsako už prekės trūkumus, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiame punkte nurodytos prekės trūkumų fiksavimo tvarkos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas prekės trūkumų negalėjo pastebėti išorinės apžiūros metu arba akivaizdu, jog prekė brokuota.

5.8 Tuo atveju, jeigu dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui jo įsigytos prekės, Pardavėjas nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją ir pasiūlo savo savybėmis panašią kitą prekę. Jeigu Pirkėjas įsigyti kitą prekę nepageidauja, Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

5.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsako ir kitas Pardavėjo su prekėmis siūlomas paslaugas, šios paslaugos suteikiamos Pardavėjo nurodytomis sąlygomis. Už tinkamą paslaugų suteikimą visuomet atsako Pardavėjas.

 6. Prekių kokybės garantija ir keitimas

6.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bei jos Pardavėjas nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už pateikiamų duomenų teisingumą bei prekių kokybę ir tinkamą įsipareigojimų, susijusių su Prekių pristatymu, vykdymą atsakingi Pardavėjai!

6.2. Pardavėjai prekių trūkumus šalina, prekes keičia, grąžina vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

6.3.Pardavėjas ir Tarpininkas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.4. Jeigu Pirkėjo įsigyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

6.4.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.4.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

6.4.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

6.4.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;

6.4.5. vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.5. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 6.3. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

6.6. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties pranešdamas apie tai raštu, elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį,  Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.7 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties vieno ar kelių prekių, kurios yra Pirkėjo įsigyto prekių komplekto dalis, atžvilgiu. Tokiu atveju Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą jo įsigytą prekių komplektą. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą komplektą, jeigu bent viena iš komplektą sudarančių prekių buvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės pasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.8. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per penkiolika dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

 7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra atsakingas už elektroninei parduotuvei pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą bei atnaujinimą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas elektroninei parduotuvei pateikia neteisingus, netikslius duomenis ar laiku jų neatnaujina, jis privalo atlyginti visą Pardavėjo, Tarpininko ir/arba trečiųjų asmenų dėl tokių Pirkėjo veiksmų patirtą žalą.

7.2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje, įsipareigoja savo prisijungimo duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Asmenį, prisijungusį elektroninėje parduotuvėje pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio prisijungimo metu atliktus veiksmus. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant pasikeisti savo prisijungimo slaptažodį.

7.3 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

7.4. Nei Tarpininkas, nei Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir/arba nesilaikė šių Taisyklių nuostatų.

7.5. Tarpininkas  neatsako už elektroninėje parduotuvėje pateikiamų nuorodų į kitus interneto puslapius turinį bei jo nekontroliuoja.

7.6. Tarpininkas nėra atsakingas už tinkamą Pardavėjo partnerių įsipareigojimų vykdymą.

7.7. Tarpininkas nėra atsakingas už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymą Pardavėjui, už Pardavėjo įsipareigojimų vykdymą Pirkėjui bei už trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymą Pirkėjui ir/arba Pardavėjui.

 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui pateikia elektroninei parduotuvei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui gali pateikti elektroninio pašto adresu, nurodytu prie Pardavėjo kontaktų elektroninėje parduotuvėje.

8.3. Pirkėjui naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis kylantiems teisiniams santykiams bei iš šių santykių kylančių ginčų sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.4. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.